วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 3 เมษายน 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา 
ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 3 เมษายน 2557
(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download


หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 6 มีนาคม 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา 
ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 6 มีนาคม 2557
(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download


หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้โอกาส ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 5

การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้โอกาส ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ 
(กรณีผู้ขอมีผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ปกติที่ ก.ก. กำหนด) รุ่นที่ 5

          สำนักการศึกษา ได้กำหนดรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาตั้งแต่วันที่ 10 – 14  มีนาคม 2557 และได้จัดทำรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ปกติที่ ก.ก. กำหนด ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2556 – มีนาคม 2557 แยกตามสายงานและตามกลุ่มสาระ จำนวนทั้งสิ้น 557 ราย  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ และหลักเกณฑ์วิธีการและหลักสูตรการพัฒนาได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokeducation.in.th และ www.facebook.com/teacherbkk จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  ที่มีรายชื่อและประสงค์จะเข้ารับการพัฒนากรอกแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้โอกาส ตามที่แนบมาพร้อมนี้ แล้วให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ประสงค์   จะเข้ารับการพัฒนา และมาสมัครด้วยตนเองหรือรวบรวมให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง โดยไม่ต้องมีหนังสือนำส่งจากสำนักงานเขต มาลงทะเบียน 

ณ ห้องประชุมเรือนกล้วยไม้ สำนักการศึกษา 
ระหว่างวันที่ 11 – 14 มีนาคม  2557

ดาวน์โหลด แบบคำขอ และรายชื่อ ที่นี่ Download 

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือก ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือก ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 

กำหนดให้สำนักงานเขตคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประเภทละ 1 คน ส่งสำนักการศึกษาภายในกำหนด วันที่ 31 มีนาคม 2557

ดาวน์โหลด ที่นี่ครับ  Download

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือก ครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี 2557

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือก ครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี 2557 

กำหนดให้สำนักงานเขตคัดเลือกครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่นฯ สำนักงานเขตละ 1 คน ส่งสำนักการศึกษาภายในกำหนด วันที่ 10 เมษายน 2557

ดาวน์โหลด ที่นี่ครับ  Download

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา 
ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download


หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศสำนักการศึกษา
เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ดาวน์โหลด ประกาศผลสอบที่นี่ Download

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือก รางวัล "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือก รางวัล "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557
สำนักงานเขตคัดเลือกครูจำนวน 1 คน และผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 1 คน 
ส่งสำนักการศึกษาพร้อมผลงาน ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2557

ดาวน์โหลด เอกสาร ที่นี่ครับ Download


วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์ ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการฯ ใน อ.ก.ก.สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์
ใบสมัครรับเลือกตั้งของผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา/ตำแหน่งครู ใน อ.ก.ก.สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด ใบสมัครตำแหน่งผู้นวยการสถานศึกษา  Download
ดาวน์โหลด ใบสมัครตำแหน่งครู  Download

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้ดำรงตำแหน่งครู

ประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง 
เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
และผู้ดำรงตำแหน่งครู

          วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  ลงวันที่ 20 มกราคม  2555 คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งจึงประกาศให้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งครู ดังต่อไปนี้ 
1. วันเลือกตั้ง วันที่  20  กุมภาพันธ์  2557  เวลา  08.00 – 15.00 น. 
  2. ระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2557 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
3. สถานที่รับสมัคร ณ ห้องประชุมเรือนกล้วยไม้ สำนักการศึกษา  
4. จำนวนกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งครูที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 2  คน 
5. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งประกอบด้วย 
5.1 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการกรุงเทพมหานคร
5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหน้ากว้างประมาณ 2 นิ้ว ยาวประมาณ 2.5 นิ้ว จำนวน 100 รูป     

          จึงขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  ประชาสัมพันธ์ การสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้ดำรงตำแหน่งครู

ดาวน์โหลด ประกาศ ที่นี่ครับ  Download


วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 9 มกราคม 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา 
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 9 มกราคม 2557
(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download


หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 13/2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา 
ครั้งที่ 13/2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556
(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download


หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ. 2556

ประชาสัมพันธ์การเข้ารับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ. 2556 

                คุรุสภา กำหนดจัดมอบรางวัล สังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่  13 มกราคม 2557 ดังนั้นให้โรงเรียนทำการสำรวจผู้ที่ไม่ประสงค์เข้ารับรางวัล ในวันดังกล่าว โดยให้สำนักงานเขตส่งรายชื่อผู้ที่ไม่ประสงค์ตามแบบสำรวจฯ   ถึงสำนักการศึกษาวันที่  27 ธันวาคม 2556  โดยระบุชื่อผู้ไม่ประสงค์เข้ารับรางวัลและลำดับที่ตามประกาศของคุรุสภา ลงวันที่  25 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ดังปรากฏตามประกาศนี้

ดาวน์โหลด ที่นี่ครับ  Download

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา 
ครั้งที่ 12/2556 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download


หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประกาศสำนักการศึกษา
เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดาวน์โหลด ประกาศผลสอบที่นี่ Download

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 10 ตุลาคม 2556

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา 
ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 10 ตุลาคม 2556
(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download


หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

ผลการประเมินข้าราชการครูฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (พลว.)

ผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (พลว.) 
ตามมติ อ.ก.ก.วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 10/56 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556

(มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556)

ดาวน์โหลด รายชื่อ ที่นี่ครับ  Download

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556

ข่าว กองการเจ้าหน้าที่ สนศ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2556

ข่าว กองการเจ้าหน้าที่ สนศ. ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2556

ดาวน์โหลด ที่นี่ครับ  Download

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
สามารถอ่านข่าว ได้จาก เว็ปไซต์และจดหมายข่าวที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ได้ส่งข่าวถึง โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร