วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา 
ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download


หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศสำนักการศึกษา
เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

          สำนักการศึกษาจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  มีรายละเอียดดังนี้
          1.  การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา
                    1.1  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  
                    1.2  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
          2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
                    2.1  มีวุฒิปริญญาทางการบริหารสถานศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ก. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
                    2.2  ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ก. เทียบเท่า
                    2.3  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
          3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
                    3.1  มีวุฒิปริญญาทางการบริหารสถานศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ก. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
                    3.๒  ดำรงตำแหน่งครู และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ก. เทียบเท่า
                    3.3  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
          4.  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา
                    4.1  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  กำหนดพื้นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น  4  โซนส่วนตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กำหนดพื้นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก  เป็น  2 โซน ตามบัญชี กำหนดพื้นที่แนบท้ายประกาศนี้
                    4.2  ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครได้ตามความประสงค์ที่เห็นว่าสะดวกในการไปปฏิบัติหน้าที่มากที่สุดเพียง  1  โซน เพื่อขึ้นบัญชีไว้ที่โซนนั้น
                    4.3  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ขอรับใบสมัครสอบที่ฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขต หรือ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.teacherbkk1.blogspot.com หรือ  www.facebook.com/teacherbkk และยื่นใบสมัครสอบที่ กลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหา และมาตรฐานวิชาชีพ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ในวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ
          5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบสำนักการศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พร้อมเลขประจำตัวสอบ รวมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในวันที่  30  กรกฎาคม  2557 
          6.  วิธีการคัดเลือกสำนักการศึกษาจะดำเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรและปฏิทินแนบท้ายประกาศนี้
          7.  เกณฑ์การตัดสินผู้สอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนการสอบแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ และคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และต้องอยู่ในลำดับที่ตามจำนวนที่ต้องการ
          8. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  จะประกาศเรียงตามลำดับดังนี้
                    8.1  จัดลำดับที่ของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงกว่าจากมากไปหาน้อยตามลำดับของแต่ละโซน 
กรณีได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน ภาค ข  มากกว่า อยู่ลำดับที่ดีกว่า  ถ้าเท่ากันอีกให้ผู้ได้คะแนน ภาค ค มากกว่าอยู่ลำดับที่ดีกว่า  ถ้าเท่ากันอีกให้ผู้สมัครที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
                    8.2  ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละกลุ่มของแต่ละโซน  ตามจำนวนที่ประกาศรับสมัคร
                    8.3  ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ไม่เกิน  ๒  ปี  แต่หากมีการคัดเลือกและประกาศขึ้บัญชีใหม่ บัญชีเก่าเป็นอันยกเลิก
          9.  จำนวนที่ต้องการแต่ละพื้นที่ (โซน)   สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โซนละ 25  คน  4  โซน  รวม  100  คน สำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โซนละ  90  คน  2  โซน  รวม  180  คน
          10.  จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  โซนละประมาณ  8  ตำแหน่ง  และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โซนเอ ประมาณ  15  ตำแหน่ง  โซนบี ประมาณ  30  ตำแหน่ง
          11.  ผู้สมัครคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ต้องนำรายงานการประเมินความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตามแบบที่สำนักการศึกษากำหนด   พร้อมกับรายงานผลงานที่เกิดจากการการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง  2  ปีติดต่อกัน ตามแบบรายงานที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้ และนำไปส่งในวันสอบข้อเขียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) หากไม่ส่งในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
          12.  ผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชี  จะต้องเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ก. กำหนด และเมื่อเข้ารับการพัฒนาแล้วจะไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง

ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครสอบที่นี่ครับ Download

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 5 มิถุนายน 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา 
ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 5 มิถุนายน 2557
(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download


หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ “ครูดีมีทุกวัน” ประจำปี 2557

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ “ครูดีมีทุกวัน” ประจำปี 2557    

สำนักการศึกษาขอความร่วมมือสำนักงานเขตดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในสังกัดทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “ครูดีที่หนูรัก” “สุดยอดครูดี” และ “ครอบครัวครูดี” รางวัลละ 1 คน พร้อมเอกสาร ดังนี้
          1. แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเสนอขอรับรางวัลของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ฯ ของรางวัลแต่ละประเภทที่จะเสนอขอรับรางวัล (ความหนาไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4)  จำนวน  10 เล่ม
          2. แบบสรุปผลงานตามหลักเกณฑ์เพื่อเสนอขอรับรางวัลฯ จำนวน 1 ชุด
เอกสารประกอบการพิจารณาลำดับที่ 1 - 2  ส่งสำนักการศึกษา ภายในวันที่  25  มิถุนายน  2557
หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลด  ที่นี่ครับ  Download

วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา 
ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download


หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 3 เมษายน 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา 
ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 3 เมษายน 2557
(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download


หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 6 มีนาคม 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา 
ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 6 มีนาคม 2557
(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download


หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้โอกาส ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 5

การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้โอกาส ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ 
(กรณีผู้ขอมีผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ปกติที่ ก.ก. กำหนด) รุ่นที่ 5

          สำนักการศึกษา ได้กำหนดรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาตั้งแต่วันที่ 10 – 14  มีนาคม 2557 และได้จัดทำรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ปกติที่ ก.ก. กำหนด ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2556 – มีนาคม 2557 แยกตามสายงานและตามกลุ่มสาระ จำนวนทั้งสิ้น 557 ราย  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ และหลักเกณฑ์วิธีการและหลักสูตรการพัฒนาได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokeducation.in.th และ www.facebook.com/teacherbkk จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  ที่มีรายชื่อและประสงค์จะเข้ารับการพัฒนากรอกแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้โอกาส ตามที่แนบมาพร้อมนี้ แล้วให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ประสงค์   จะเข้ารับการพัฒนา และมาสมัครด้วยตนเองหรือรวบรวมให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง โดยไม่ต้องมีหนังสือนำส่งจากสำนักงานเขต มาลงทะเบียน 

ณ ห้องประชุมเรือนกล้วยไม้ สำนักการศึกษา 
ระหว่างวันที่ 11 – 14 มีนาคม  2557

ดาวน์โหลด แบบคำขอ และรายชื่อ ที่นี่ Download 

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือก ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือก ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 

กำหนดให้สำนักงานเขตคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประเภทละ 1 คน ส่งสำนักการศึกษาภายในกำหนด วันที่ 31 มีนาคม 2557

ดาวน์โหลด ที่นี่ครับ  Download

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือก ครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี 2557

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือก ครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี 2557 

กำหนดให้สำนักงานเขตคัดเลือกครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่นฯ สำนักงานเขตละ 1 คน ส่งสำนักการศึกษาภายในกำหนด วันที่ 10 เมษายน 2557

ดาวน์โหลด ที่นี่ครับ  Download

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา 
ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download


หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศสำนักการศึกษา
เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ดาวน์โหลด ประกาศผลสอบที่นี่ Download

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือก รางวัล "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือก รางวัล "คุรุสดุดี" ประจำปี 2557
สำนักงานเขตคัดเลือกครูจำนวน 1 คน และผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 1 คน 
ส่งสำนักการศึกษาพร้อมผลงาน ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2557

ดาวน์โหลด เอกสาร ที่นี่ครับ Download


วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกกรรมการในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการคัดเลือกกรรมการในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด เอกสาร ที่นี่ครับ Download

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์ ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการฯ ใน อ.ก.ก.สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์
ใบสมัครรับเลือกตั้งของผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา/ตำแหน่งครู ใน อ.ก.ก.สามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด ใบสมัครตำแหน่งผู้นวยการสถานศึกษา  Download
ดาวน์โหลด ใบสมัครตำแหน่งครู  Download

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้ดำรงตำแหน่งครู

ประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง 
เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 
และผู้ดำรงตำแหน่งครู

          วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกกรรมการในคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  ลงวันที่ 20 มกราคม  2555 คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งจึงประกาศให้มีการเลือกตั้งกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งครู ดังต่อไปนี้ 
1. วันเลือกตั้ง วันที่  20  กุมภาพันธ์  2557  เวลา  08.00 – 15.00 น. 
  2. ระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2557 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 08.30 – 16.30 น. 
3. สถานที่รับสมัคร ณ ห้องประชุมเรือนกล้วยไม้ สำนักการศึกษา  
4. จำนวนกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งครูที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 2  คน 
5. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้งประกอบด้วย 
5.1 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการกรุงเทพมหานคร
5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหน้ากว้างประมาณ 2 นิ้ว ยาวประมาณ 2.5 นิ้ว จำนวน 100 รูป     

          จึงขอเชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  ประชาสัมพันธ์ การสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้ดำรงตำแหน่งครู

ดาวน์โหลด ประกาศ ที่นี่ครับ  Download


วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 9 มกราคม 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา 
ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 9 มกราคม 2557
(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download


หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 13/2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา 
ครั้งที่ 13/2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2556
(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download


หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป