วันพุธที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557

แจ้งวัน เวลาครบกำหนด และแนวทางการส่งผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ

          สำนักการศึกษา แจ้งวันและเวลาครบกำหนดการส่งผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ (หลักเกณฑ์เก่า) ดังนี้
          1.  ผู้ที่ยื่นคำขอในรอบวันที่ 1 – 15  พฤศจิกายน  2556 จะต้องส่งผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
          2.  ผู้ที่ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้โอกาสข้าราชการครูกรุงเทพมหานครเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ  (กรณีผู้ขอมีผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ปกติที่ ก.ก. กำหนด) ดังนี้
                    - รุ่นที่ 1 สายงานการบริหารสถานศึกษาและสายงานการนิเทศการศึกษา                    ภายในวันที่  19  พฤศจิกายน  2557
                    - รุ่นที่ 2 สายงานการสอน ภายในวันที่  26  พฤศจิกายน  2557
                    - รุ่นที่ 3 สายงานการสอน ภายในวันที่  27  พฤศจิกายน  2557
          หากพ้นกำหนดเวลาตามข้อ 1 และข้อ 2 สำนักการศึกษาไม่สามารถรับผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอสำนักงาน ก.ก. ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

แนวทางการส่งผลงานด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร (หลักเกณฑ์เก่า)
          1. จะต้องส่งผลงานทางวิชาการจำนวน 4 ชุด 
          2. วฐ 2/1(1) จะต้องเป็นต้นฉบับเท่านั้น (ที่ ผอ.ลงลายมือชื่อจริง) ทั้ง 4 ฉบับ
          3. ผลงานทางวิชาการจะต้องบรรจุเป็นชุดให้เรียบร้อย โดย 1 ชุด ประกอบด้วย ผลงานทางวิชาการ และ วฐ.2/1(1) (ยังไม่ต้องปิดซอง หรือกล่อง) โดยบรรจุใส่ซองกระดาษ หรือกล่องกระดาษให้เรียบร้อย เช่น กล่องไปรษณีย์ กล่องกระดาษ ซองกระดาษสีน้ำตาล (ห้ามใช้กล่องพลาสติก ซองพลาสติก และกระเป๋า เนื่องจากการผนึกจะชำรุดและเสียหายได้ง่าย ซึ่งอาจจะทำให้ผลงานนั้นชำรุดไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด)
          4. ให้กรอก รายละเอียดข้อมูลของผู้ส่งผลงาน เอกสารหมายเลข 1 และ ใบสำคัญแสดงการส่งและเก็บผลงานฯ เอกสารหมายเลข 2 จำนวน 2 ชุด ซึ่งโหลดได้ที่นี่ครับ  Download ลิ้งสำรอง Download
          5. ให้มาส่งผลงานทางวิชาการภายในวันที่ที่กำหนด (ในเวลาราชการ)
          6. จะต้องนำผลงาน ส่งที่สำนักงาน ก.ก. ให้ทันในวันเดียวกัน (ในเวลาราชการ)
       
          จึงเรียนมาเพื่อแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครทราบ

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 4 กันยายน 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา 
ครั้งที่ 9/2557 วันที่ 4 กันยายน 2557
(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download
ลิ้งสำรอง Download

หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา 
ครั้งที่ 8/2557 วันที่ 7 สิงหาคม 2557
(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download


หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ผลการสอบข้อเขียน (ภาค ก และภาค ข) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศสำนักการศึกษา
เรื่อง ผลการสอบข้อเขียน (ภาค ก และภาค ข) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
_________________

ตามประกาศสำนักการศึกษา ลงวันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ.  2557  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยรับสมัครสอบและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกในระหว่างวันที่ 23 – 29  กรกฎาคม  2557 และดำเนินการสอบข้อเขียนภาค ก และภาค ข เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2557  นั้น
สำนักการศึกษา ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา โดยเรียงลำดับรายชื่อตามเลขประจำตัวสอบ พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยมีผู้ผ่านการสอบข้อเขียน จำนวน  334  คน  ดังนี้
          1.  ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน  206  คน ดังนี้
                    1.1  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โซน 1  จำนวน  54  คน
                    1.2  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โซน 2  จำนวน  39  คน
                    1.3  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โซน 3  จำนวน  47  คน
                    1.4  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โซน 4  จำนวน  66  คน
          2.  ผู้ผ่านการสอบข้อเขียนตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน 128  คน ดังนี้
                    2.1  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โซน เอ  จำนวน 66  คน
                    2.2  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โซน บี  จำนวน  62  คน


ดาวน์โหลดประกาศที่นี่ครับ Download

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557

ประกาศสำนักการศึกษา 
เรื่อง รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี  2557

          สำนักการศึกษา จึงประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557

ดาวน์โหลดประกาศที่นี่ครับ Download

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศสำนักการศึกษา
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ดาวน์โหลดประกาศที่นี่ครับ Download

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
(ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา)
*************************
1.  สถานที่สอบคัดเลือก โรงเรียนบ้านบางกะปิ  สำนักงานเขตบางกะปิ
2.  วันสอบข้อเขียน  วันเสาร์ที่ 9  สิงหาคม  2557  ระหว่างเวลา  12.30 – 16.30 น.  ดังนี้

เวลา
ภาค / วิชาที่สอบ
12.30 – 14.00 น.
ภาค ก  ความรู้ทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
คะแนนเต็ม  100  คะแนน
ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
14.30 – 16.30 น.
ภาค ข  ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่
คะแนนเต็ม  100  คะแนน
ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยและอัตนัย

ข้อกำหนดของผู้เข้าสอบในวันสอบข้อเขียน
          1.  ให้ผู้มีสิทธิสอบนำแบบรายงานของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (แบบ กศ.2) และแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (แบบ กศ.3) แยกแต่ละแบบใส่ซองกระดาษ เขียนชื่อ – สกุล สังกัด ตำแหน่งและโซนที่สมัครสอบ  และเลขประจำตัวสอบ ไว้หน้าซอง แล้วนำมาส่งให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบข้อเขียน และต้องลงลายมือชื่อการส่งเอกสารที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องสอบ  หากไม่นำแบบ กศ.2 และ กศ.3 มาส่งในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิในการส่ง
          2.  ต้องแต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการสีกากี ประดับเครื่องหมายตามระเบียบที่ถูกต้อง
          3.  นำบัตรประจำข้าราชการและบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพมาแสดงตัวเพื่อเข้าสอบ
          4.  วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้ คือ ปากกาน้ำเงิน  ปากกาแดง  ไม้บรรทัด  ดินสอ  ยางลบ  น้ำยาลบคำผิด  
          5.  ไม่อนุญาตให้นำเอกสารหรือตำรา และเครื่องมือสื่อสารเข้าห้องสอบเด็ดขาด
          6.  ผู้เข้าสอบต้องเข้าห้องสอบภาค ก เวลา 11.45 น. และภาค ข เวลา 14.15 น.เพื่อเขียนหัวกระดาษคำตอบก่อนถึงเวลาสอบ
          7.  หากผู้เข้าสอบไปถึงสนามสอบภาค ก หลังเวลา 12.30 น. จะไม่มีสิทธิเข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ
          8.  เมื่อผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบแล้วไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ
          9.  ผู้สมัครสอบที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว  แต่ภายหลังพบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศสำนักการศึกษา ลงวันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา 
ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download


หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศสำนักการศึกษา
เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

          สำนักการศึกษาจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  มีรายละเอียดดังนี้
          1.  การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา
                    1.1  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  
                    1.2  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
          2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
                    2.1  มีวุฒิปริญญาทางการบริหารสถานศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ก. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
                    2.2  ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ก. เทียบเท่า
                    2.3  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
          3.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
                    3.1  มีวุฒิปริญญาทางการบริหารสถานศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ก. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
                    3.๒  ดำรงตำแหน่งครู และมีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ก. เทียบเท่า
                    3.3  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา
          4.  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา
                    4.1  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  กำหนดพื้นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น  4  โซนส่วนตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กำหนดพื้นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก  เป็น  2 โซน ตามบัญชี กำหนดพื้นที่แนบท้ายประกาศนี้
                    4.2  ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครได้ตามความประสงค์ที่เห็นว่าสะดวกในการไปปฏิบัติหน้าที่มากที่สุดเพียง  1  โซน เพื่อขึ้นบัญชีไว้ที่โซนนั้น
                    4.3  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ขอรับใบสมัครสอบที่ฝ่ายการศึกษาสำนักงานเขต หรือ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.teacherbkk1.blogspot.com หรือ  www.facebook.com/teacherbkk และยื่นใบสมัครสอบที่ กลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหา และมาตรฐานวิชาชีพ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ในวันที่ 23 – 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ
          5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบสำนักการศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พร้อมเลขประจำตัวสอบ รวมทั้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในวันที่  30  กรกฎาคม  2557 
          6.  วิธีการคัดเลือกสำนักการศึกษาจะดำเนินการคัดเลือกตามหลักสูตรและปฏิทินแนบท้ายประกาศนี้
          7.  เกณฑ์การตัดสินผู้สอบคัดเลือกจะต้องได้คะแนนการสอบแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ และคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และต้องอยู่ในลำดับที่ตามจำนวนที่ต้องการ
          8. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  จะประกาศเรียงตามลำดับดังนี้
                    8.1  จัดลำดับที่ของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงกว่าจากมากไปหาน้อยตามลำดับของแต่ละโซน 
กรณีได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน ภาค ข  มากกว่า อยู่ลำดับที่ดีกว่า  ถ้าเท่ากันอีกให้ผู้ได้คะแนน ภาค ค มากกว่าอยู่ลำดับที่ดีกว่า  ถ้าเท่ากันอีกให้ผู้สมัครที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
                    8.2  ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละกลุ่มของแต่ละโซน  ตามจำนวนที่ประกาศรับสมัคร
                    8.3  ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ไม่เกิน  ๒  ปี  แต่หากมีการคัดเลือกและประกาศขึ้บัญชีใหม่ บัญชีเก่าเป็นอันยกเลิก
          9.  จำนวนที่ต้องการแต่ละพื้นที่ (โซน)   สำหรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โซนละ 25  คน  4  โซน  รวม  100  คน สำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โซนละ  90  คน  2  โซน  รวม  180  คน
          10.  จำนวนตำแหน่งว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  โซนละประมาณ  8  ตำแหน่ง  และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  โซนเอ ประมาณ  15  ตำแหน่ง  โซนบี ประมาณ  30  ตำแหน่ง
          11.  ผู้สมัครคัดเลือกตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ต้องนำรายงานการประเมินความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาชั้นต้นตามแบบที่สำนักการศึกษากำหนด   พร้อมกับรายงานผลงานที่เกิดจากการการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง  2  ปีติดต่อกัน ตามแบบรายงานที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้ และนำไปส่งในวันสอบข้อเขียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) หากไม่ส่งในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์
          12.  ผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชี  จะต้องเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ก. กำหนด และเมื่อเข้ารับการพัฒนาแล้วจะไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง

ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครสอบที่นี่ครับ Download

วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 5 มิถุนายน 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา 
ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 5 มิถุนายน 2557
(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download


หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ “ครูดีมีทุกวัน” ประจำปี 2557

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการ “ครูดีมีทุกวัน” ประจำปี 2557    

สำนักการศึกษาขอความร่วมมือสำนักงานเขตดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาในสังกัดทราบโดยทั่วกัน และดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัล “ครูดีที่หนูรัก” “สุดยอดครูดี” และ “ครอบครัวครูดี” รางวัลละ 1 คน พร้อมเอกสาร ดังนี้
          1. แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อเสนอขอรับรางวัลของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ฯ ของรางวัลแต่ละประเภทที่จะเสนอขอรับรางวัล (ความหนาไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4)  จำนวน  10 เล่ม
          2. แบบสรุปผลงานตามหลักเกณฑ์เพื่อเสนอขอรับรางวัลฯ จำนวน 1 ชุด
เอกสารประกอบการพิจารณาลำดับที่ 1 - 2  ส่งสำนักการศึกษา ภายในวันที่  25  มิถุนายน  2557
หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ดาวน์โหลด  ที่นี่ครับ  Download

วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา 
ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 8 พฤษภาคม 2557
(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download


หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 3 เมษายน 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา 
ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 3 เมษายน 2557
(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download


หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 6 มีนาคม 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา 
ครั้งที่ 3/2557 วันที่ 6 มีนาคม 2557
(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download


หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้โอกาส ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 5

การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้โอกาส ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ 
(กรณีผู้ขอมีผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ปกติที่ ก.ก. กำหนด) รุ่นที่ 5

          สำนักการศึกษา ได้กำหนดรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการพัฒนาตั้งแต่วันที่ 10 – 14  มีนาคม 2557 และได้จัดทำรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 ไม่ผ่านเกณฑ์ปกติที่ ก.ก. กำหนด ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2556 – มีนาคม 2557 แยกตามสายงานและตามกลุ่มสาระ จำนวนทั้งสิ้น 557 ราย  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ และหลักเกณฑ์วิธีการและหลักสูตรการพัฒนาได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokeducation.in.th และ www.facebook.com/teacherbkk จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  ที่มีรายชื่อและประสงค์จะเข้ารับการพัฒนากรอกแบบคำขอเข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้โอกาส ตามที่แนบมาพร้อมนี้ แล้วให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ประสงค์   จะเข้ารับการพัฒนา และมาสมัครด้วยตนเองหรือรวบรวมให้ผู้สมัครคนใดคนหนึ่ง โดยไม่ต้องมีหนังสือนำส่งจากสำนักงานเขต มาลงทะเบียน 

ณ ห้องประชุมเรือนกล้วยไม้ สำนักการศึกษา 
ระหว่างวันที่ 11 – 14 มีนาคม  2557

ดาวน์โหลด แบบคำขอ และรายชื่อ ที่นี่ Download 

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือก ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือก ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2557 

กำหนดให้สำนักงานเขตคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประเภทละ 1 คน ส่งสำนักการศึกษาภายในกำหนด วันที่ 31 มีนาคม 2557

ดาวน์โหลด ที่นี่ครับ  Download

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือก ครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี 2557

ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือก ครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปี 2557 

กำหนดให้สำนักงานเขตคัดเลือกครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่นฯ สำนักงานเขตละ 1 คน ส่งสำนักการศึกษาภายในกำหนด วันที่ 10 เมษายน 2557

ดาวน์โหลด ที่นี่ครับ  Download

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

แจ้ง มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา 
ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557
(ผลการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ)

ดาวน์โหลด มติ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการศึกษา ที่นี่ครับ  Download


หมายเหตู สำนักการศึกษาได้สำเนาข้อสังเกตุของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้สำนักงานเขต เฉพาะผู้ที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินฯ  ทราบแล้ว เพื่อแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ  ส่วนผู้ที่ปรับปรุงผลงานสำนักการศึกษาจะแจ้งให้ทราบต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ประกาศสำนักการศึกษา
เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ดาวน์โหลด ประกาศผลสอบที่นี่ Download